~Székelyszentmiklós~

  • Bevezető a faluról

A Siménfalva községhez tartozó, tőle 1,5 km-re fekvő alig 14 hektárnyi belterületű falucska a Szentmiklósi-patak katlanszerű völgyfőjében 45o m tengerszint feletti magasságban fekszik A falu határát fátlan dombvidék alkotja, erdő csupán délen, a Cserehát övezetében húzódik.

Első írásos említése a pápai tizedjegyzékben olvasható, amelynek az 1333-as évi rovatában mint önálló egyházmegye van bejegyezve, ekként: Sac. De S. Nicolao.(Orbán Balázs)

1912-ben az Országos Községi Törzskönyvbizottság Székelyszentmiklós néven jegyezte be, hogy megkülönböztethető legyen más, hasonló nevű falvaktól. 

  • Demográfiai adatok

A lakosság létszáma 69 fő, mind magyarok. Vallási megoszlás szerint 52 unitárius, 16 református és 1 római katolikus él a faluban.(2oo2-es adatok) 

  • Turisztikai látványosságok

Unitárius temploma 1862-ben épült a falu közepén. Az új templomba a régi templom néhány középkori faragványát (gyámkövét) is beépítették. A templom nyugati kapuját csúcsíves hornyolt profilú kőkeret szegélyezi, küszöbe is egy kapukeret hengertagos szárköve. Egyszínű kazettás mennyezete1862-ből való. A középkorban templomához tartozott Siménfalva, Medesér, Tordátfalva és a két Kede, de ezek fokozatosan önálló egyházközségek lettek.

Régészeti emlékek: a belterület szélén a Csűr dűlő területén bronzkori telep (Noua kultúra, Wietemberg kultúra) és az első vaskor (Hallstadt) leletei kerültek elő. A hely régészeti rezervátumként szerepel. 

  • Kultúra a faluban

18o8-ban az egyházi főtanács elrendeli egy iskolaház építését. A falu első iskolája 181o-ben építették fel a paplak telkén. Ezt többször javították, majd 1884-ben új iskolát építettek a falu közepén, a templommal szemben. 189o-ig a tanítást a lelkészek végezték. Ebben az évben államosították az iskolát. 1948-ban 4 osztályos elemi iskolává alakult. A tanulók felső tagozatra Siménfalvára járnak. A mai iskolát az állam építette 1936-ban, ami ma is jó állapotban van.Jelenleg óvoda és iskola nem működik a faluban. A 4-5 I-VIII osztályos gyermek gyalog jár a siménfalvi iskolába. 

  • A falu jeles szülöttei
  • Tiboldi István (1793-188o) iskolamester, epigrammaíró.
  • Farkas Árpád (1944-) költő
  • Testvérkapcsolatok

Az unitárius egyház testvérgyülekezetének neve: Toronto Unitarian Fellowship. 

  • Fotóalbum

Régen:

Most: